Vedtægter for DAPAWO

Dansk Palæstinensisk Kvindeforening Tirsdag den 9. juni 2015


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningen er en frivillig, politisk uafhængig, solidaritetsforening der vil støtte kvinder i Palæstina og herboende palæstinensiske kvinder. Foreningen har hjemsted i Gentofte kommune, men har medlemmer fra hele Danmark. DAPAWO er forkortelsen for foreningens navn.

§ 2. Foreningens formål
At støtte palæstinensiske kvinder i Palæstina og i Danmark til at:
• Få bedre livsvilkår i forhold til arbejde, familieliv og sundhedsforebyggelse.
• Få mere ligestilling i samfundet, socialt, kulturelt og politisk.
Ved at :
• Afholde arrangementer i Danmark om palæstinensiske kvinders vilkår og historie.
• Udbrede information om palæstinensiske kvinders situation, i Palæstina og Danmark.
• Skabe personlige og online netværk mellem danske og palæstinensiske kvinder, på sociale platforme, på dansk, engelsk og arabisk.
• Samarbejde med andre kvindeforeninger i Danmark, Palæstina og resten af verden. Samt søge medlemskab af Dansk Kvinderåd.
• Støtte lokale, sociale projekter i Palæstina for kvinder.
• Formidle kontakt og skabe netværk mellem danske og palæstinensiske erhvervskvinder, med henblik på at skabe og støtte arbejdspladser for kvinder i Palæstina. Fx indenfor produktion af kunsthåndværk/design, forskning m.m.

§ 3. Medlemskab
Foreningen optager medlemmer, der vil medvirke til og frivilligt vil gå ind for foreningens formål og aktiviteter.

§ 4. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves hvert år pr. 1.-april.

§ 5. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed .
Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til den årlige generalforsamling i marts måned.
2. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
3. Alle der har betalt kontingent har stemmeret.
4. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, i tilfælde af sygdom eller lign.

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Forkvindens beretning
5. Udvalgsberetninger
6. Kasserens beretning med godkendelse af regnskab
7. Forkvindens fremlæggelse af næste års budget og generalforsamlingens godkendelse af samme
8. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
9. Valg af medlemmer til bestyrelse og intern revisor, samt suppleanter til disse
10. Evt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes alene af bestyrelsen – eller efter opfordring af mindst 5 medlemmer

§ 8. Foreningens bestyrelse
1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, hvor der desuden vælges 1 intern revisor og dennes suppleant.
2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
a. Bestyrelsen skal hovedsageligt bestå af kvinder.
b. 2 poster i bestyrelsen må besiddes af mandlige medlemmer.
c. Forkvinde- og næstforkvindeposterne skal besiddes af kvindelige medlemmer.
3. Nyvalg finder sted hvert år:
•  På lige år vælges forkvinde og to bestyrelsesmedlemmer
•  På ulige år vælges næstforkvinde, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer
•  To suppleanter til bestyrelsen, en intern revisor og en suppleant til den interne revisor vælges hvert år.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forkvinde, næstforkvinde og kasserer, der tilsammen udgør forretningsudvalget.

§ 9. Daglig ledelse, tegningsret og regnskab
1. Foreningens daglige ledelse varetages af forkvinden i samråd med næstforkvinden og kasseren (forretningsudvalget).
2. Tegningsretten ligger hos forkvinden og kasseren.
3. Foreningens regnskab og penge administreres af kasseren efter forkvindens godkendelse. Kasseren har alenefuldmagt til at hæve fra/overføre til foreningens Nem Konto.

§ 10. Regnskab og økonomi
1. Regnskabsåret går fra 1. marts og 12 måneder frem.
2. Det årlige regnskab og forslag til budget for næste år, sendes til medlemmerne senest 14 dage før den årlige generalforsamling.
3. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11. Ophævelse af foreningen

Foreningen kan nedlægges efter vedtagelse med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer, på to efter hinanden følgende ordinære generalforsamling og/eller ekstraordinære generalforsamlinger.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald overføres til en palæstinensisk kvindeforening hvis formål ligger i naturlig forlængelse af DAPAWO`s formål og som godkendes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på stiftende Generalforsamling d. 9/3 2013

Revideret og godkendt af ekstraordinær generalforsamling d. 1/9 2014

Revideret og godkendt på generalforsamling d. 11/4 2015 – da der var behov for yderlig revidering blev det her vedtaget, at Bestyrelsen måtte revidere og godkende nødvendige ændringer ved det næstkommende bestyrelsesmøde

Revideret og godkendt på bestyrelsesmødet d. 3/6 2015